FETSDOC

No perdeu més temps amb el padró, la tarjeta sanitària, les ajudes econòmiques, l’alta a la Seguretat Social, la baixa maternal, els permisos de maternitat/paternitat, el DNI, el passaport l’obtenció del títol de família nombrosa i monoparental i els avantatges que se’n deriven, la cerca de llars d’infants i escoles,etc.

FETSDOC gestiona i tramita àgilment, sense esperes i amb garantia de confidencialitat i serietat els documents que la vostra família necessita.